Foment de la participació ciutadana, la transparència i bon govern.

NOM DE LA SUBVENCIÓ:

Subvencions destinades als municipis i entitats locals de la Provincia de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i bon govern.

 

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

L’objecte de la convocatòria és subvencionar la realització, pels municipis i entitats locals menors de la província de València, de projectes i actuacions destinats al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Definir, dissenyar i nodrir d’informació un portal web de transparència acomplint la Llei 19/2013, de 9 de novembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern i la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

Aquest projecte s’emmarca en les accions que està implementant l’ajuntament, orientades a la millora de la transparència de l’activitat pública general i a la millora continuada i ètica de la gestió municipal baix els principis de publicitat i transparència, equitat i accessibilitat, rendició de comptes i dret d’accès a la informació pública, prevenció i lluita contra el frau, bon govern i responsabilitat social, i per a les que s’ha constituït el grup de treball per a l’elaboració de la Guia Operativa de Bon Govern i Ètica a l’Ajuntament de Picanya.

IMPORT REBUT:

 

8.000,00 €

 

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

 

presidencia_gva_diptuacio