El Ple de l’Ajuntament de Picanya, en sessió Ordinària, celebrada el dia 12 de novembre de 2020, sota la Presidència del Sr. Alcalde En Josep Almenar i Navarro, es va acordar entre d’altres:

“4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS DE L’AGENDA 2030 (Ex. 469371E) Sr. Alcalde dona pas a aquest punt de l’Orde del Dia
Es presenta i explica la següent proposta dictaminada prèviament per la corresponent Comissió Informativa

“PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER A CONTRIBUIR AL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L'AGENDA 2030

“INFORME PROPOSTA

ASSUMPTE: Adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

ANTECEDENTS:

PRIMER. El passat 26 de maig es va rebre a l’Ajuntament de Picanya la circular 54/2020 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre la creació de la Xarxa d’Entitats Locals per a contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. En esta comunicació es tractaven els següents punts:

• La comunicació de l’acord de la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de 26 de novembre de 2019 de creació de la Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.

• L’objectiu de la Xarxa d’afavorir la coordinació d’actuacions dels Governs Locals en aquesta matèria, permetent aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda 2030 en els municipis i províncies, a través de la localització i desenvolupament dels ODS en l'àmbit local.

• La invitació a l'adhesió a l’esmentada Xarxa.

SEGON. L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és un pla d'acció que naix del compromís dels Estats membres de les Nacions Unides, l'objectiu principal de la qual és vetlar per la protecció de les persones, el planeta i la prosperitat.

El 25 de setembre de 2015, els 193 Estats membres de l’Assemblea de les Nacions Unides, de tot el món, es van comprometre a adoptar l'Agenda 2030, un programa impulsat per l'ONU que forma part del Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament, i que aborda 17

Objectius de Desenvolupament Sostenible, (ODS), concretament són els següents:

“OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad.

OBJETIVO 2: HAMBRE CERO

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza.

OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 

OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir.

OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que se enfrenta el mundo en la actualidad.

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza.

OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. 

OBJETIVO 10: REDUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Reducir la desigualdad en y entre los países. 

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible. Reducir la desigualdad en y entre los paises

OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos.

OBJETIVO 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales.
OBJETIVO 14: VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.
OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

OBJETIVO17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.”

La Xarxa d’Entitats Locals es constituirà amb els Governs Locals que es comprometen a implementar els ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal en les polítiques públiques municipals.

TERCER. Com objectius específics de la Xarxa destaquen els següents:

• Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l'Agenda 2030 en les entitats locals espanyoles, mitjançant l'enfortiment institucional i la implicació dels diferents actors locals.

• Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament de l'Agenda 2030 a Espanya de cara a aconseguir la millor incidència política, promovent el treball en xarxa i la cerca d'aliances que impulsen polítiques de cohesió a nivell local i una adequada articulació multinivell (central, autonòmica i local) i multiactor per a la construcció i implementació de l'Agenda 2030 a nivell local.

• Actuar com a fòrum d'intercanvi i experiències entre els Governs Locals que integren la Xarxa.

• Oferir serveis d'assessorament i assistència per als seus membres, formació de tècnics i la mútua cooperació entre les autoritats de les Entitats Locals en la localització dels ODS de l'Agenda 2030 a Espanya.

• Treballar amb els Governs Locals línies d'actuació concretes després de la crisi provocada pel COVID-19 per a donar una resposta en el territori alineada amb l'Agenda 2030.

PROPOSTA D’ACORD
Vistos els antecedents exposats, es proposen els següents acords:
PRIMER. Adherir-se a la Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.
SEGON. Assumir la Declaració de l'Agenda 2030 aprovada en el XII Plenari de la FEMP.

TERCER. Elaborar una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l'Agenda 2030.

QUART. Designar un representant polític per a l'Assemblea de la Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.

CINQUÉ. Designar un representant tècnic per a assistència a reunions i grups de treball de la Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030.

SISÉ. Acordar el pagament de la quota anual.” 

Sense deliberació, es sotmesa a votació i APROVADA PER UNANIMITAT.”

I perquè així conste a l’efecte adient, signe la present amb el vistiplau del Sr. Alcalde i amb l’advertència de l’establert de l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Notícies relacionades