Donat que el nostre poble té tindre una població superior als 5.000 habitants, és obligatòria la constitució de comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Correspon a estes comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actue per delegació d'este. 

Les comissions s'integren pels membres que designen els diferents grups polítics que formen part de la corporació.

Les Comissions Informatives Permanents es reuneixen en sessió ordinària amb periodicitat mensual, abans de la de realització de les reunions ordinàries del Ple Municipal, i/o de la Junta de Govern en el cas que esta resolga sobre competències delegades del Ple:


  • ÀREA DE TERRITORI SOSTENIBLE, HABITATGE, SERVEIS PÚBLICS, EDUCACIÓ I ESPORTS.Presidència Josep Almenar i Navarro

 

PSPV/PSOE: Cristina Navarro i Babiera com a titular i Fernando Lara i Almenar com a suplent

PP: Remedios Pellicer i Martínez com a titular i José María Ruiz i Martínez com a suplent

COMPROMIS: Guillem Gil i Puig com a titular i Jovita Pérez i Adrián com a suplent

VOX: Angel García de Marina i García

 

  • ÀREA D’ECONOMIA I BENESTAR SOCIAL: Presidència Josep Almenar i Navarro

PSPV/PSOE: Rosario González i Fernández com a titular i Patricia Salgado i Alcaide com a suplent..

PP: Remedios Pellicer i Martínez com a titular i José María Ruiz i Martínez com a suplent

COMPROMIS: Guillem Gil i Puig com a titular i Jovita Pérez i Adrián com a suplent

VOX: Angel García de Marina i García

 

  • ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, COMUNICACIÓ I CULTURA: Presidència Josep Almenar i Navarro

 

PSPV/PSOE: Guillem Tortosa i Soriano com a titular i Diego Soriano i Alonso com a suplent.

PP:  David Arenas i Barroso com a titular i M. Ángeles García i Casdo com a suplent.

COMPROMIS: Xaro Beseler i Soto com a titular i Guillem Gil i Puig com a suplent

VOX: Angel García de Marina i García

 

  • ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES: Presidència Josep Almenar i Navarro

PSPV/PSOE:  Asdrúbal Ferrer i Alcaide com a titular i M. Elena Ruiz i Pérez com a suplent.

PP:  M. Ángeles García i Casado com a titular i David Arenas i Barroso com a suplent.

COMPROMIS: Xaro Beseler i Soto com a titular i Guillem Gil i Puig com a suplent

VOX: Angel García de Marina i García

 

  • COMISSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL: Presidència Josep Almenar i Navarro

 

PSPV/PSOE: Guillem Tortosa i Soriano com a titular i Diego Soriano i Alonso com a suplent.

PP: Remedios Pellicer i Martínez com a titular i José María Ruiz i Martínez com a suplent

COMPROMIS: -Jovita Pérez i Adrián com a titular i Guillem Gil i Puig com a suplent

VOX: Angel García de Marina i García

 

 

  • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: Presidència Josep Almenar i Navarro

 

PSPV/PSOE: Rosario González i Fernández com a titular i Patricia Salgado i Alcaide com a suplent.

PP: Remedios Pellicer i Martínez com a titular i José María Ruiz i Martínez com a suplent

COMPROMIS: Guillem Gil i Puig com a titular i Jovita Pérez i Adrián com a suplent

VOX: Angel García de Marina i García