Noves zones d'esplai per a gossos

Tindre un animal de companyia comporta beneficis però també suposa una responsabilitat, i sols en l'exercici respectuós d'aquesta responsabilitat, com fan la majoria de propietaris de gossos, aconseguirem uns espais públics i un poble de Picanya millor per a totes i tots.

Excrements a  la via pública

Al nostre poble conviuen al voltant de 1.000 gossos. Un simple càlcul ens porta a una xifra d'un mínim de 7.000 excrements a la setmana i superior als 30.000 al mes. Per tant, una reflexió seriosa sobre els problemes que generen aquests els excrements dels animals ha de passar per agraïr el civisme de la majoria dels propietaris de gossos que complixen de manera exemplar amb la seua obligació de retirar aquests excrements de la via pública.

Malgrat això, hem de continuar lamentant l'actitud incívica d'una minoria que amb la seua irresponsabilitat provoquen serioses molèsties a la resta del veïnat i per tant, l'Ajuntament continuarà amb campanyes educatives (com aquesta) i també es procedirà, si cal, a exercir la potestat sancionadora.

Necessitat d'esplai

Des de l'Ajuntament de Picanya també s'ha volgut atendre les necessitats dels propietaris de gossos per trobar espais on poder soltar els seus animals i deixar-los córrer i jugar i, en eixe sentit s'han marcat diferents espais al voltant del nucli urbà que poden reunir les condicions necessàries. 

Necessitat de zones netes

També és important valorar la necessitat que, determinats espais, es mantinguen especialment nets i per això s'ha decidit declarar les zones de joc infantil i els seus voltants com a zones prohibides a gossos. Es tracta de preservar aquestes zones de les restes d'excrements de gossos (tant sòlids com líquids) pel bé dels nostres menuts i menudes i de la seua salut.

    zones_esplai_gossos

Zones d'esplai per a gossos 

- L'Ajuntament de Picanya ha habilitat cinc zones per a l'esplai caní al voltant de tot el nucli urbà.

- Són espais especialment assenayalts per a l'esbarjo dels gossos on aquests animals poden córrer, jugar i relacionar-se amb altres gossos.

- Està permesa, per tant, la solta dels animals.

- Com a la resta del nucli urbà és OBLIGATÒRIA la retirada dels excrements per part dels propietaris dels animals.

    zones_no_gossos

Zones prohibides a gossos  

- Són aquelles zones especialment dedicades al joc infantil on la presència de gossos pot causar serioses molèsties.

- En el nostre poble queda prohibida la presència de gossos a les zones on hi ha jocs infantils i els seus voltants.

- D'aquesta manera evitarem la presència d'excrements (tant sòlids com líquids) que poden ser focus de transmissió de malalties i en garantirem una major higiene d'aquestes zones.

   normes_comuns_gossos

Espais i normes comuns

- És OBLIGATORI que els propietaris retiren els excrements dels animals de la via pública. L'incompliment d'aquesta norma pot dur aparellada una sanció econòmica.

- Els gossos hauran d'anar sempre amb corretja.

- És obligatòria la identificació dels gossos mitjançant xip electrònic.

- No està permés que els gossos beguen aigua directament de les fonts públiques.

Gossos de races potencialment perilloses  

- Els gossos de races tipificades com a potencialment perillosos hauran d'anar amb boç pel carrer i hauran de disposar de la llicència municipal  corresponent.

Per a obtindre la llicència municipal de tinença d'animals perillosos cal presentar a les Oficines de la Policia Local o les oficines de l'Ajuntament la següent documentació:

- Sol·licitud (instància a reomplir en el moment de la presentació - també pots descarregar-la ACÍ)
- Fotocòpia del DNI de la persona titular i 2 fotografies tamany carnet
- Fotocòpia de la cartilla sanitària de l'animal
- Còpia d'inscripció de l'animal en el registre RIVIA
- Certificat d'aptitut psicotècnica
- Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior a 120.000 euros
- Certificat d'antecedents penals (se sol·licita en el moment de la presentació)
- Abonar la corresponent taxa per a l'expedició de la llicència (50 euros)

El fet de no disposar de la corresponent llicència és constitutiu d'una infracció molt greu, d'acord amb la normativa legal vigent.

Zones d'esplai per a gossos. Localització

planol_gossos

zona_gossos_av_9_octubre
zona_gossos_parc_jaume_i
zona_gossos_rotonda_eines
zona_gossos_vistabella
zona_parc_farola
zona_prohibida_gossos
zona_gossos_seients