Nom i/o entitat representada*
Email*
Telèfon
Acord

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades = d'ara endavant, RGPD), s'informa que les seues dades personals recollides mitjançant el formulari d'atenció telemàtica, seran tractats per compte de l’Ajuntament de Picanya, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.
La base jurídica que legitima el tractament de les seues dades de caràcter personal és el consentiment manifestat per la persona usuària mitjançant l'emplenament i enviament del formulari corresponent, per a les finalitats anteriorment expressades, així com en l'exercici dels poders públics o competències conferides per a aquesta finalitat.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent la tramitació o sol·licitud requerida per la persona sol·licitant o, si escau, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu. No obstant açò, les dades podran ser conservades, si escau, per finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats històriques o estadístiques.
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar el servei, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
Així mateix, informem que, en qualsevol moment, la persona interessada de les dades personals podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, limitació, portabilitat i, si escau, oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: Plaça Espanya, 1 – 46210, Picanya, València o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org.  
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, d’igual manera, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. 
En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).