L'informe urbanístic de compatibilitat acredita la qualificació urbanística d'una finca, l'afectació de béns o drets de titularitat municipal per part de la mateixa, la compatibilitat de l'activitat i de l'establiment on es vol exercir amb el règim d'ús i edificació establit en la legislació urbanística i en el planejament urbanístic aplicable, així com la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics exigibles a l'activitat.