Subvenció per a la realització d'actuacions en cooperació amb països en vies de desenvolupament i projectes del quart mon (SS.175)

Descripció:

L'objecte és el cofinançament de projectes, activitats i programes, per a l'execució dels mateixos en Països estructuralment empobrits, la finalitat dels quals siga contribuir al progrés humà, econòmic i Social dels pobles més desfavorits, així com projectes del quart món que repercuteixen de manera directa a persones afectades del nostre entorn, a través d'organitzacions no governamentals (ONGD), associacions, entitats i fundacions sense ànim de lucre. 

Una altra línia d'actuació inclosa en aquestes bases són les que tinguen com a objecte el suport a accions humanitàries en situacions d'emergència.

Persones beneficiàries:

Podran tenir la condició d'entitat beneficiària les previstes en l'art. 24 de la Llei de cooperació al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, així com les associacions i fundacions sense ànim de lucre que contemplen en les finalitats dels seus estatuts la cooperació al desenvolupament.

Les ONGD sol·licitants de la subvenció hauran d'acreditar la seua experiència en la realització d'aquest tipus de projectes mitjançant l'aportació de documents justificatius.

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies a explicar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en la Base de dades Nacional de subvencions i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la província, també es publicarà en la web municipal.

Documentació:

Les entitats destinatàries són subjectes obligats a l'ús dels mitjans electrònics en la relació amb l'administració, segons la llei 39/2015 de Procediment Administratiu comú, per la qual cosa es posa a la disposició de les mateixes el procediment electrònic en aquesta plana web.

Amb la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la següent documentació:

Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l'entitat sol·licitant:

  • Sol·licitud amb informació requerida [Descarregar model] (TD14.317)
  • Estatuts i Organigrama. (TD18.113)
  • Acreditació d'inscripció en el registre corresponent. (TD18.106)
  • Targeta d'identificació fiscal. (TD18.021 - Document identificatiu)
  • Formulari de presentació de projectes [Descarregar model] (TD18.332)

En el cas de no acceptar l'autorització d'intermediació, s'haurà d'aportar certificat d'estar al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social (TD18.143)

Aquesta documentació amb la resta d'informació s'haurà d'aportar al tràmit web corresponent.

Justificació:

La justificació es realitzarà mitjançant el tràmit web corresponent, seguint les normes de la convocatòria.