El Programa es regula per les Bases publicades al BOP número 200 de data 18 d’octubre de 2017 i la Convocatòria de número de referència a la BDNS 367419.
Objecte de les ajudes

Articular ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques als edificis de la població de Picanya al llarg de l’any 2017. Compren les accions tendents a:

 • La modernització del parc edificat a tota la població, millorant la funcionalitat de les edificacions més antigues.
 • Garantir l’accessibilitat a les edificacions, tant per a persones amb mobilitat reduïda, com per a persones majors.
 • Adaptació de les edificacions ja existents a la normativa en vigència, HD-91 i d’Eliminació de barreres Arquitectòniques.
Persones beneficiàries

Les ajudes es destinaran a les Comunitats de propietàries i propietaris radicades al municipi de Picanya (endavant Comunitat) què, acomplint amb els requisits i condicions especificats als punts 4 i 5 de les Bases Reguladores, realitzen actuacions al seu edifici amb l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat.

Termini de presentació de sol·licituds
 • El termini s’inicia el dia següent al de publicació a la BDNS (23 d'octubre) i acaba el 30 de novembre de 2017.
 • S’atendran les sol·licituds que siguen presentades en forma i termini per al 2017, fins esgotar el crèdit disponible.
 • Els límits màxims subvencionables per actuació a 2017, són els determinats a l’article 5 de la convocatòria.

Documentació de la que ha de disposar la comunitat de propietaris

 • Previ a la sol·licitud de subvenció, i d’acord amb la base 5, la comunitat ha d’haver gestionat l’obtenció de l’informe d’Avaluació de l’Edifici, amb el contingut determinat per a aquest tema per la Conselleria d’Imfraestructures, acomplimentat, subscrit i presentat telemàticament a la Generalitat per la persona tècnica competent.

Per a més informació i tramitació, seguir els enllaços:

 • Acord de la Comunitat. 
 • Projecte o memòria de l’actuació a realitzar, subscrita per la persona tècnica competent, de l’adequació de l’actuació al còdi tècnic de l’edificació. 
 • Referència a l’oportú expedient de llicència o declaració responsable de les obres davant l’Ajuntament de Picanya.

Documentació a presentar

 • Solicitud (TD14.308) - Accés des de la seu electrònica o al departament Picanya Diga'm. S'indicarà núm i data de registre de llicència d'obres o declaració responsable d'obres, entre d'altres.
 • Acreditació de la representació que ostenta la persona signant de la sol·licitud (normalment qui té la presidència de la Comunitat), mitjançant presentació de l’acta on se li atorga aquesta representació. (TD18.022)
 • CIF de la Comunitat. (TD18.021)
 • Acreditació de l’acord de la Comunitat de sol·licitar la subvenció (Acta) (TD18.054) 
La persona que tramita la sol·licitud ha de disposar de la següent informació, per a poder realitzar correctament l’acomplimentació de la sol·licitud:
 1. Identificació de la Comunitat.
 2. Identificació de la seua representació legal. 
 3. Referència a l’oportú expedient de llicència o declaració responsable de les obres davant l’Ajuntament de Picanya.