Descripció:
Sol·licitut d’indemninatzació per danys com a conseqüència del funcionament dels serveis públics municipals excepte casos de força major.

El dany ha de ser concret, verificable, avaluable econòmicament i individualitzat respecte de persona o grup de persones. No són indemnitzables els danys derivats de negligència o descuit del particular, ni els derivats de la intervenció d'un tercer, ni aquells que es justifiquen per l'ordenament jurídic o es troben dins dels marges de tolerància social. Tampoc són indemnitzables aquells danys o lesions l'origen de les quals no s'haguera pogut preveure segons l'estat de la tecnologia o ciència existents en el moment de la seua producció.

Qui el pot sol·licitar?
Les persones físiques o jurídiques danyades en qualsevol dels seus béns o drets.

Requisits
 • Termini: Un any des que es produïsquen els danys. En el cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones físiques, el termini comença des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.
 • Especificar les lesions produïdes, la presumpta relació de causalitat (causa – efecte) entre aquestes i el funcionament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fóra possible, i el moment en què la lesió efectivament es va produir.
 • Proposar prova:
  • Documental: Acompanyar de quantes al·legacions, documents i informacions s'estimen oportuns (factures, pressupostos, informe mèdics, parts de baixa o alta laboral,…).
  • Testimonial: Identificació i dades de contacte.
  • Altres mitjans que pretenga valer-se el reclamant.
Procedimient:
Els expedients de responsabilitat patrimonial hauran de resoldre's en el termini de sis mesos. Si no es dicta una resolució en aquest termini, podrà entendre's desestimada, sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament a dictar resolució expressa.

Normativa:
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. [Accedir al text]
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. [Accedir al text]