Exempció de l'impost de vehicles per a maquinària agrícola (GI.049)
Normativa:
Requisits:
Tractar-se d'un tractor, remolc, semiremolc i maquinària proveït de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

Documentació:
  • Sol·licitud de l'exempció subscrita per l'interessat. [TD14.159]
  • Cartilla d'Inscripció de Maquinària Agrícola, expedida per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat Valenciana. [TD18.227]
  • Permis de circulació.

Esta exempció té caràcter pregat i l'exempció s'aplicarà a l'exercici següent a aquell en que s'haja sol·licitat.


Finalització del procediment:
Per resolució, en un termini màxim de 6 mesos , esta resolució no posa fi a la via administratiu. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:
Recurs preceptiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu.