Bonificació a l'impost de vehicles elèctrics o híbrids (GI.155)
Normativa:

Documentació:
  • Sol·licitud de bonificació [TD14.166]
Se aplicarà a l’exercici següent a aquell en que s’haja sol·licitat, prèvia aprovació.
Només s'obtindrà bonificació per un vehicle.

Finalització del procediment:

Per resolució, en un termini màxim de 6 mesos , esta resolució no posa fi a la via administratiu. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:

Recurs preceptiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu.