Normativa:
 • Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles. [Accedir al text]
 • Adhesió al conveni de col·laboració entre la AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació i col·laboració en gestió tributària, de 16-12-2003. [Accedir al text]
 • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. [Accedir al text]
 • RD Leg. 1/2004, de 5 març, Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliaria. [Accedir al text]
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. [Accedir al text]
 • RD 939/2005, Reglament General de Recaptació. [Accedir al text]

Requisits:
 • Ostentar la condició de familia nombrosa a data 1 de gener de l'any següent a la sol·licitud.
 • Que l’immoble constituesca l’habitatge habitual de la familia nombrosa.
 • Que el beneficiari siga titular d’aquest habitatge.
 • Que els ingressos anuals de la familia nombrosa no superan 3,4 vegades el SMI anual.
 • Que el valor cadastral de l’habitatge no supere 100.000 €.
 • Per a la renovació anual d'aquesta bonificació caldrà aportar l'autorització per a la consulta de dades de l'AEAT abans de 31 de desembre.

Termini de sol·licitud:

Esta bonificació té caràcter pregat i s'aplicarà a partir de l'exercici següent a aquell en que s'haja sol·licitat.

Documentació:
 • Sol·licitud on cal fer constar les dades personals, de notificació i la identificació de l’immoble objecte de la sol·licitud
 • Títol de familia nombrosa.
 • Autorització consulta intermediació membres unitat familiar

Finalització del procediment:

Per resolució, en un termini màxim de 6 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:

Recurs preceptiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’allò Contenciós-Administratiu.