Normativa:
 • Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles [Accedir al text]
 • Adhesió al conveni de col·laboración entre la AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació i col·laboració en gestió tributària, de 16-12-2003. [Accedir al text]
 • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. [Accedir al text]
 • RD Leg. 1/2004, de 5 març, Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. [Accedir al text]
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. [Accedir al text]
 • RD 939/2005, Reglament General de Recaptació. [Accedir al text]
Requisits:
 • Que el beneficiari siga titular d’aquest immoble.
 • Que l’immoble no forme part de l’immobilitzat de l’empresa.
 • Ésser al corrent de les obligacions tributàries, caldrà autoritzar a l’Ajuntament per a obtindre les dades de manera telemàtica.
 • Aquesta bonificació tindrà validesa per a un màxim de 3 períodes impositius, caldrà sol·licitar-la anualment.
Documentació:
 • Sol·licitud on cal fer constar les dades personals, de notificació i la identificació de l’immoble objecte de la sol·licitud.
 • Autorització a obtindre dades de l’Agència tributària.
 • Justificant de pagament del darrer rebut d’IBI urbana, o qualsevol document amb referència cadastral.
 • Balanç de situació de l’empresa.
 • Certificat de l’administrador justificant que el bé no pertany a l’immobilitzat.
 • Alta d’IAE de promoció i/o construcció.
 • Qualsevol altra que es considere necessària per a la resolució de l’expedient.
 • Certificat d’inici de les obres, emés per tècnic competent.
Finalització del procediment:

Per resolució de l’Alcaldia, en un termini màxim de 6 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatòri.

Recursos contra la resolució:

Recurs preceptiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d’allò Contenciós-Administratiu.