Les ajudes es destinaran a les persones que estant aturades inicien una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) com treballador/a autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fórmula mercantil legalment admesa en dret.

Convocatoria: [Accedir a la publicació en la BDNS]

En ser les persones jurídiques subjectes obligats, segons la llei 39/2015 de procediment administratiu comú, els tràmits seran obligatoriamiente en mode electrònic. Per a això s'haurà de disposar d'un certificat digital de persona habilitada a la corresponent entitat jurídica, o bé aportar els poders corresponents a la seu electrònica sol·licitant accés a l'entitat.

Els tràmits electrònics relacionats són els següents (requereix certificat digital):

Documentació

En el cas d'autoritzar la recaptació dels documents mitjançant intermediació no serà necessària l'aportació d'aquests.

  • Document d’Alta de la Demanda d’Ocupació (DARDE) del treballador/a contractat/da actualitzat fins a la data de contractació. (TD18.050)
  • Informe de vida laboral (TD18.048)
  • Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037) (TD18.096)
  • Alta règim SS (TD18.215)
  • Pla d’Empresa que reflectirà tota la informació necessària per descriure l’activitat segons model normalitzat, acompanyat dels Curricula de totes les persones promotores. (TD18.155) [Model plà empresa]
  • En cas de no autoritzar-ne la consulta al formulari on-line i/o al document d'intermediació,documentació acreditativa d'identitat (CIF, NIF)  (TD18.156) [Documents d'intermediació] 
  • En cas de no autoritzar-ne la consulta,  Certificat original de la Tresoreria de la Seguretat Social com que l’empresa està al corrent en les seues obligacions(TD18.143) [Documents d'intermediació] 
  • En cas de no autoritzar-ne la consulta, certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària. (TD18.153) [Documents d'intermediació]
  • Documentació acreditativa de la puntuació aplicada a l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)