Programa Ocupació Local – Ajudes a la Contractació (DL.093)

Les ajudes es destinaran  a les persones físiques o jurídiques que contracten persones aturades empadronades a Picanya, tot amb els requisits i condicions específiques de les Bases Reguladores de la convocatoria.

Referència de la Convocatòria:
Per a 2020 número a la BDNS 504005
[Accedir a la publicació en la BDNS]

Atenent la llei 39/2015 de procediment administratiu comú, els tràmits seran obligatòriament en mode electrònic. Per a la qual cosa, s’haurà de disposar d’un certificat digital de persona habilitada a la corresponent entitat jurídica.

La tamitació d’esmena i la justificació, hauran de realitzar-se mitjançant els tràmits electrònics habilitats a l’efecte.

Per a facilitar la tramitació de la sol·licitud i posteriors tràmits, s'ha preparat una Guia per a la Tramitació i Justificació de les Subvencions de Foment de l'Ocupació.
[Descarrega la Guia, versió ABRIL 2020, ací]

Tramitació electrònica:

Els tràmits electrònics relacionats són els següents (requereix certificat digital):

En cas d’haver de respondre a una Notificació d’Esmena, deurà utilitzar el tràmit de “Registro Electrónico/Presentación Instancia General” a la seu-e de l’Ajuntament de Picanya i escollir l’opció “Contestar requerimiento con CR” del menú OPCIONES (situat a la dreta).

Documentació

En el cas d'autoritzar la recaptació dels documents mitjançant intermediació no serà necessària l'aportació d'aquests.
Presentar en un document PDF cadascún dels documents per separat, en totes les pàgines, legibles i evitant aqulles que es troben en blanc.

  • Contracte de Treball que dóna lloc a l'ajuda  (TD18.118)
  • Comunicació del contracte al centre SERVEF d'ocupació. (TD18.260) 
  • Document d'alta del treballador/a en la Seguretat Social. (TD18.215)
  • Document d’Alta de la Demanda d’Ocupació (DARDE) del treballador/a contractat/da actualitzat fins a la data de contractació. (TD18.050)
  • Document acreditatiu d'identitat de la persona contractada (NIF) (TD18.156) o autorització de consulta amb formulari on-line. [Formulari d'autorització de la persona contractada]
  • En cas de no autoritzar-ne la consulta, certificat original de la Tresoreria de la Seguretat Social com que l'empresa està al corrent en les seues obligacions. (TD18.143)
  • En cas de no autoritzar-ne la consulta, certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària. (TD18.153)
  • Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)
  • Autobaremació [Formulari Autobaremació]