Millora de l’accessibilitat als itineraris peatonals de l’entorn urbà de Picanya
Millora de l'accessibilitat als itineraris peatonals de l'entorn urbà de Picanya (Pla de voreres 4ª Fase)
Millora de l'accessibilitat als itineraris peatonals de l'entorn urbà de Picanya (Pla de voreres 4ª Fase)
Localització: Carrer Sant Antoni (entre Sta. M. del Puig i Generalitat Valenciana) i Carrer Sant Vicent (entre Ramón y Cajal i Lluís Vives).
Data d'inici de les obres: Maig 2010
Data de finalització de les obres: 3 mesos
Font de finançament:
Pla Especial de Suport a la Inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP)
L’execució de les obres consisitix en la substitució del paviments de les voreres i la millora de les infraestructures existents. L’objectiu principal és la creació d’itineraris de vianants continus, sense desnivells, ni rampes, a peu pla, en evitació de barreres arquitectòniques per als vianants. Per este motiu, es creen plataformes elevades en els encreuaments dels carrers, resultant xicotetes places de vianants en cada encreuament. A més de l'anterior, l'actuació millora la dotació d'embornals per a l'arreplegada d'aigua, tot i realitzant nous escocells en els arbres ja existents, i es col·loquen elements de mobiliari urbà que milloren la qualitat de la urbanització dels carrers.

Paral·lelament a esta actuació, l'empresa Aigües de l'Horta, realitza millores en la xarxa de distribució i subministrament d'aigua potable, i actua de forma coordinada amb l'execució de les obres, fet que motiva una major durada de les obres.
Motiu de la intervenció:
Els propòsit és millorar l'equipament d'ús públic en el nucli urbà, de manera que es garantisquen els paràmetres a què han d'ajustar-se els elements d'urbanització i resoldre mancances existents que contribuïsquen a millorar la qualitat dels serveis.
Millora de l’accessibilitat als itineraris peatonals de l’entorn urbà de Picanya
Millora de l'accessibilitat als itineraris peatonals de l'entorn urbà de Picanya (Pla de voreres 4ª Fase) 2
Millora de l'accessibilitat als itineraris peatonals de l'entorn urbà de Picanya (Pla de voreres 4ª Fase) 3