Nova Biblioteca
Nova Biblioteca Municipal - Centre d'Estudi
Nova Biblioteca Pública - Centre d'Estudi
Localització: Plaça Major 14 – Senyera 16 de Picanya
Data d'inici de les obres: Quart trimestre de 2010
Data de finalització de les obres: Quart trimestre de 2011
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E-2. Govern d'Espanya

Plan E-2


Podeu veure imatges de tot el procés de construcció si accediu a aquesta fotogaleria:

foto galeria nova biblioteca 12_2011


El present projecte aborda la rehabilitació de l’actual Centre de Salut i la seua substitució per una Biblioteca Pública Municipal - Centre d'Estudi.

En l'edificació actual es planteja la necessitat crear un equipament públic destinat a Biblioteca Pública - Centre d'Estudi, la reforma dels espais interiors, així com la rehabilitació de les fatxades i coberta, conferixen al conjunt un caràcter modern però respectuós amb l’entorn.

Amb esta rehabilitació s'ofrén al municipi una nova dotació cultural que oferix totes les comoditats no existentents a l’edifici actual i complix amb totes les exigències de la normativa vigent tant a nivell de seguretat (incendis, ús, estructural,…) com a nivell d’accessibilitat, tot i resultant un edifici de relació i integrador dins del sistema estructural de dotacions de Picanya.

Recorregut

L’accés principal es planteja des de la Plaça Major i crea un espai previ i a cobert on se situa el Hall i l’espai de control, directament relacionat amb els espai de servicis i enfront dels elements de comunicació vertical. Des d’este punt s’articula la totalitat del centre.

En planta baixa se situen els espais més públics i d’ús com són la zona de xiquetes i xiquets i la sala de lectura i premsa. En este espai el flux i període de temps d’ús són molt menors que en les altres sales pel que resulta menys molest per al funcionament correcte en la dita ubicació.

La sala de lectura i premsa queda vinculada d’una manera clara i directa a l’accés tot i creant un ampli espai molt il·luminat.

La planta primera queda dedicada a sala d’estudi i consulta. Es creen dos grans espais clarament diferenciats al mateix temps que vinculats. La gran sala d’estudi aprofita l’espai més il·luminat del centre que recau sobre la “Plaça Major“ mentre que l’espai posterior menys il·luminat i amb una geometria menys favorable per a la col·locació de taules s’aprofita per a la col·locació de prestatgeries per a l’emmagatzemament d’exemplars tant en el seu perímetre com en una sèrie de prestatgeries a dues cares.

Junt amb els elements de circulació vertical (ascensor i escales) i aprofitant un replec de la planta es col·loca un espai destinat als treballadors del centre.

En tercera planta es crea una sala d’estudi que compta amb una sala de taules llargues de treball molt il·luminades.

Els espais en tercera planta es complementen amb una terrassa.

La geometria de la nova biblioteca manté la volumetria de l’antic centre de salut excepte xicotetes modificacions visibles en façanes. Es modifiquen alguns dels sistemes de buits de tercera planta a fi de generar uns espais millor il·luminats creant un sistema d’il·luminació natural que reduïsca la necessitat il·luminació artificial i una major eficiència energètica.
Motiu de la intervenció:
La intervenció respon a la necessitat crear una nova biblioteca-centre d'estudis quan quede lliure l'actual centre de salut. Amb esta intervenció, es disposarà d'un edifici destinat a biblioteca-centre d'estudi que estarà dotat de les condicions més adequades per al desenvolupament de la lectura i l'estudi, dotat de les noves tecnologies i accés a la informació en tot tipus de suport, paper, internet, zona wi-fi, etc.

Assenyalar que la ubicació d'este edifici és privilegiada, i serà, sens dubte, un lloc de trobada i foment de la lectura i la cultura.