Millora d'itineraris per a vianants en vies urbanes Carrer Sant Josep
Millora d'itineraris per a vianants en vies urbanes Carrer Sant Josep
Itineraris de vianants en l'entorn urbà.
Localització: Sant Josep, tram des del carrer Sant Antoni a Avinguda Jaume I.
Data d'inici de les obres: Octubre 2009
Data de finalització de les obres: 1 de febrer de 2010
Font de finançament:
Diputació de València

Diputació de València
L'execució de les obres a consistit a la substitució del paviments de les voreres i la millora de les infraestructures existents, sent l'objectiu principal la creació d'itineraris de vianants continus, sense desnivells, ni rampes, a peu pla, en evitació de barreres arquitectòniques per als vianants. Per este motiu, s'han creat plataformes elevades en els encreuaments dels carrers, resultant xicotetes places de vianants en cada encreuament. A més de l'anterior, l'actuació millora la dotació d'embornals per a l'arreplegada d'aigua, realitzant nous escocells en els arbres ja existents, i col·locant elements de mobiliari urbà que milloren la qualitat de la urbanització dels carrers.

Paral·lelament a esta actuació, l'empresa Aigües de l'Horta, ha realitzat millores en la xarxa de distribució i subministrament d'aigua potable, actuant de forma coordinada amb l'execució de les obres, fet que ha motivat una major duració de les obres.
Motiu de la intervenció:
Els propòsit han consistit en millorar l'equipament d'ús públic en el nucli urbà, de manera que es garantisquen els paràmetres a què han d'ajustar-se els elements d'urbanització i resoldre carències existents que contribuïsquen a millorar la qualitat dels servicis
Observacions: Cal destacar, que els carrers reurbanitzats són l'inici d'una nova solució per a les voreres, que es continuarà de manera homogènia, per aconseguir la transformació urbana que es pretén realitzar en el nucli urbà de Picanya. En esta obra, es van a col·locar arbres en les voreres, però s'ha retardat la plantació a primavera per a garantir l'arrelament de l'arbratge.
Millora d'itineraris per a vianants en vies urbanes Carrer Sant Josep
Millora d'itineraris per a vianants en vies urbanes Carrer Sant Josep 2