06_hort_montesinos_villa_rosita_2
Hort de Montesinos
Villa Rosita

Es localitza a la partida del Canyaret (720.4) 0-4.366.700). L'edifici, construït l'any 1904, es troba al fons de la parcel·la i presenta un accés principal flanquejat de xiprers que part eix des del camí dels Horts i va a parar davant l'eix de la
façana principal , mentre que de la part posterior de la casa parteix un altre camí que va a eixir a la carretera d'Albal. Sobre l'esplanada situada davant la façana principal hi ha algunes espècies arbòries que conformen un xicotet jardí, desprovist de qualsevol element arquitectònic.
El cos principal de l'edifici respon a la tipologia de casa amb torre centrada en planta, sobre la qual descansen els forjats.
L'alçat està format per dos plantes. Els forjats de la planta superior empren biguetes de fusta, sobre les que descansen
revoltons de rajola. La coberta, de quatre faldons , recorre també a les biguetes de fusta com a element estructural, damunt les quals descansa un entabacat de rajola recolzat sobre cabirons. La torre central presenta coberta plana , a laqual es p ot accedir per una escala , fent així el paper de torre miraclor.
Al seu exterior aquest hort ha patit nombroses intervencions que han variat en certa manera la seua imatge original, sobretot pel que respecta als seus revestiments i morfologia de les obertures. La façana principal presenta una disposició
simètrica dels vans, amb la porta d'accés centrada. Es remata amb un potent ràfec, i la coberta s'amaga sobre un ampit
massís, la qual cosa contribueix a atorgar horitzontalitat a la façana.
El pòrtic constitueix un afegit posterior, així com la decoració de taulells, que és prou recent, tot i que intenta imitar models de la dècada dels trenta.
En la part posterior podrem trobar una sèrie d'instal·l acions situades al voltant d'un pati, relacionades amb l'explotació agrària, com ara estables, pallissa, bassa per al reg, a les quals fa referència el catàleg municipal d'edificis protegits, però que han desaparegut en una reforma practicada en la dècada dels vuitanta, sent reconstruïts aquests volums d'una forma que no té res a veure amb els seus trets estructurals originals.

 

06_hort_montesinos_villa_rosita_2 

06_hort_montesinos_villa_rosita_3 

 

LOCALITZACIÓ:

localizacion