cartell_informe_evalucion_edificios
08 de juliol de 2019
Ajudes municipals de fins a 500€ per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis
Este informe és obligatori per llei per a edificis de més de 50 anys
Els edificis de més de 50 anys, per llei, han de realitzar l'Informe d'Avaluació d'Edificis. L'Ajuntament de Picanya ofereix assessorament i finançament per a complir amb aquesta obligació legal que garanteix les millors condicions de seguretat dels nostres edificis. 

Informe d'Avaluació d'Edificis 

Què és?
És un document que arreplega la informació de l'edifici i la seua avaluació en relació amb el seu estat de conservació, les condicions d'accessibilitat i la certificació d'eficiència energètica. Ens permet conèixer l'estat del nostre edifici per a poder escometre les obres de rehabilitació i manteniment més aconsellables

És obligatori?
Sí, entre uns altres, per a edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu d'antiguitat superior a 50 anys.

Qui ho realitza?
L'informe ha de redactar-se per ser una persona professional competent en matèria d'edificació residencial.

Ajudes municipals
L'Ajuntament de Picanya és conscient de les dificultats que aquest tràmit pot suposar per a les comunitats de veïns/as d'edificis més antics. En aquestes comunitats és on solen viure persones més majors i on els recursos poden ser menors. Per a garantir no solament el compliment de la legalitat, sinó principalment, les millors condicions de seguretat dels nostres edificis, l'Ajuntament de Picanya a través de la seua Oficina d'Habitatge ofereix assessorament sobre la tramitació de l'Informe i una línia de subvencions directes a les comunitats per al finançament del mateix.  L'import de la subvenció serà de 500€ per informe d'avaluació de l'edifici (o l'import total del cost dels honoraris, IVA inclòs, en cas de ser menor).

Termini de presentació
S'atendran les instàncies presentades durant el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació de l a present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (1 de juliol de 2019).

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran atenent al model normalitzat establit en l'Oficina Virtual de l'Ajuntament de Picanya.
En la tramitació de la sol·licitud s'acompanyarà la documentació assenyalada en les Bases Reguladores (BOP de València, número 78 de 24 d'abril de 2019):
- Acta de la comunitat de propietaris en la qual s'aprova sol·licitar l'ajuda i nomenament d'un integrant de la comunitat de propietaris que actuarà en qualitat de representant davant l'Ajuntament de Picanya.
- En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació d'allò establit en l'article 28 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, deuran aportar a més:
- Certificats de l'agència tributària i tresoreria general de la Seguretat Social i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic respecte del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització per a la consulta per part de l'Ajuntament de Picanya
- Factura proforma o pressupost d'honoraris per a la realització de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici.
- Nota simple del Registre de la Propietat relativa a l'edifici.
En el cas que els documents exigits que han d'aportar-se al costat de la sol·licitud de concessió d'ajudes, estigueren a poder de l'Ajuntament de Picanya, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al fet que corresponguen, la persona sol·licitant pot acollir-se a l'establit en l'article 53.1.d) de la Llei 39/2015, presentant un escrit en el qual farà constar la data, el codi d'identificació del procediment o expedient i la voluntat que s'utilitze la documentació que es relaciona en l'escrit per al nou procediment.
Quan la sol·licitud no complisca els requisits establits en la present convocatòria o en les bases reguladores, o no es porte la documentació exigible, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, es requerirà a la persona/entitat sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta o aportació els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fera, es considerarà desistit de la seua petició i es dictarà resolució en aquest sentit.

Més informació i assessorament
Les comunitats interessades disposen d'assessorament al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya.


Publicacíó en el BOP:
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=3242077&miIdioma=C


cartell_informe_evalucion_edificios