Normativa:

  • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. [Accedir al text]
  • RD Leg 1/2004, de 5 març, Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliàri. [Accedir al text]
  • Ordenança Impost de Béns Immobles [Accedir al text]
  • Conveni entre la Direcció General del Cadastre i l'Ajuntament de Picanya de col·laboració en matèria de gestió cadastral, signat l'1-2-1999 per a la tramitació de les transmissions de domini. [Accedir al text]
  • Ordre HAC/1293/2018 de 19 de novembre, pel qual s'aprova el model de declaració d'alteracions cadastrals (BOE NÚM. 293 DE 5/12/2018)