Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
 l'alt@veu                         Ajuntament de Picanya
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 793 | Abril '18

Matrícula educació infantil i primària curs 2018-2019


D'ací poc comença un període nou i decisiu en la vida de menudes i menuts com és la seua incorporació a l'escola.

Des de l'Ajuntament s'ofereix assessorament en este important procés i per tal de lliurar-vos la documentació i resoldre tots els dubtes que puguen sorgir.
Cal que les famílies amb menuts i menudes en edat d'incorporar-se a l'escola es fiquen, el més prompte possible, en contacte amb el servei DIGA’M de l’Ajuntament i demanen cita prèvia (des del 10 de maig) amb la responsable del Departament Municipal d’Educació. Així es podrà garantir que el procés de matriculació es podrà dur a terme en les millors condicions. 

Matriculació de l'alumnat d'educació infantil i primària

Curs 2018-2019

SOL·LICITUDS
La sol·licitud d'admissió es presentarà al centre on demane plaça en primera opció.
Tot i acompanyant a la sol·licitud d'admissió caldrà adjuntar la documentació (fotocòpies i originals) per a poder realitzar la baremació de les sol·licituds.
No és obligatori presentar la documentació corresponent a tots els apartats, però el fet de no presentar els documents acreditatius d'algun dels apartats suposarà l'assignació de la puntuació mínima en aquest apartat.

NORMATIVA APLICABLE
ORDRE de 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat.
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, del  Director Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València (DOCV  28/03/2018)

CALENDARI D'ESCOLARITZACIÓ (resum)
Termini presentació sol·licituds - 17 a 24 de maig
Comprovació de duplicitats - 29 a 30 de maig
Baremació - 17 a 30 de maig 
Publicació llistes provisionals - 4 de juny
Reclamacions davant direcció centres - 4 a 6 de juny
Publicació llistes definitives - 13 de juny
Al·legacions a les llistes definitives - 13 a 15 de juny
Termini formalització matricula -14 juny a 2 juliol

Oferta de centres sostinguts amb fons públics a Picanya

• Col·legi públic Ausiàs March (codi 46015642)
Av. l'Horta 2 - Tel. 962 564 820
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar

• Col·legi públic Baladre (codi 46006574)
Av/ Senyera, 52 - Tel. 962 564 840
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys
Primària
Menjador escolar

• Col·legi concertat Escola Gavina (codi 46016671)
Partida La Martina s/n - Tel. 96 159 05 94
Ed. Infantil: 3, 4, i 5 anys 
Primària
Menjador escolar i transport escolar

Informació 
Servei DIGA'M Ajuntament de Picanya 
Dilluns a dijous: 09.00 a 19.00h. Divendres: 09.00 a 17.00h. 
telèfon: 961594460
Correo-e: atenciociutadania@picanya.org
web: www.picanya.org
Taulers d'anuncis dels col·legis

JORNADA DE PORTES OBERTES
Per tal que les famílies que estiguen interessades puguen  conèixer  les línies pedagògiques, el projecte educatiu, els serveis  i visitar les instal·lacions, els centres educatius organitzen  jornades de portes obertes a les quals vos animen a participar:
CEIP Ausiàs March dimecres 9 de maig a les 17.30h
CEIP Baladre dijous 10 de maig a les 17.30h 

Ajuntament de Picanya
Més informació al web: www.picanya.org

Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.

D'acord la Llei 15/99 de Protecció de dades si vols
cancel·lar l'enviament d'aquest butlletí Alt@veu polse ací.