Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 567 | Juliol '12
Nou horari de recollida del contenidor verd

Des de fa anys, el nostre poble ha anant incorporant nous contenidors i sistemes que permeten millorar la recollida selectiva (i per tant el reciclatge) dels nostres residus.
Així, l’actual sistema de separació en origen dels residus amb la utilització de contenidors alternatius al verd (vidre, paper, envasos, olis, eco-parc…) fan innecesari, per a la llarg majoria de llars dels nostre poble, baixar el fem cada dia.
Una tendència cada vegada més extensa a les ciutats europees on trobem casos com ara la ciutat de Londres, per exemple, els residus orgànics sols s'arrepleguen UN dia a la setmana.

Estalvi
L’actual realitat econòmica del nostre país obliga a l'Ajuntament a plantejar-se l'optimització dels serveis prestats. En eixe sentit la recollida del fem en horari diurn, a més d'estalviar sorolls i molèsties durant les hores de descans, evita haver d'abonar hores nocturnes a l'empresa prestadora del servei. En la mateixa línia, deixar de recollir el fem els diumenges i festius, permet estalviar el pagament d'hores en horari festiu. Aquestes messures foren aprovades per unanimitat del Plenari de l'Ajuntament.

Nous hàbits
El nostre poble sempre ha estat un exemple de compromís medi-ambiental i en eixe sentit la taxa d'ús dels contenidors alternatius al verd ha estat molt alta. És hora de continuar en aquesta línia i separar a les nostres llars els residus. A més, en el cas dels residus orgànics (una part menuda dels nostres residus) hem d'adquirir l'hàbit de baixar-los a primera hora del matí (en el moment d'eixir a treballar per exemple) i no fer-ho ni els dissabtes (després de que passe el camió) ni els diumenges per tal d'evitar possibles molèsties.

Al web municipal trobareu explicat tot el sistema de separació de residus del nostre municipi.

Salutacions

bnr_contenidor_verd


Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.