Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm727 | Febrer '16
L'Ajuntament de Picanya i la Universitat de València
convoquen tres beques formatives
Adreçades a persones titulades que no hagen finalitzat fa més de 4 anys
la seua formació a la Universitat de València


Com a part de les iniciatives destinades a millorar les oportunitats d'ocupació dels nostres joves, l'Ajuntament de Picanya i la Universitat de València han signat un conveni destinat a establir tres beques formatives adreçades a les persones titulades (per la Universitat de València) que no hagen finalitzat fa més de 4 anys la seua titulació.

Les beques convocades són:

:: BECA DE COL·LABORACIÓ A L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
    DEPARTAMENT DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
    amb una titulació necessària de  Màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local.

:: BECA DE COL·LABORACIÓ A L’ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
    DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS 
    amb una titulació necessària de Máster universitari en Atenció Socio-sanitària a la Dependència o 
    Diploma d’Intervenció amb famílies en risc i en menors amb conducta antisocial.

:: BECA DE COL·LABORACIÓ A L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS 
    EN EL SERVEI DIGA’M I ÀREA ECONÒMICA 
    amb una titulació necessària d'Administració i Direcció d’Empreses o en Economia.


Durada
El període de gaudir la beca serà de sis mesos, amb una dedicació de jornada completa, repartida de dilluns a divendres. El període anteriorment referit podrà prorrogar-se per sis mesos més, mitjançant resolució d’Alcaldia i fins a 24 mesos.

Sol·licituds 
Les sol·licituds es presentaran al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Picanya o tramitar per qualsevol de les formes previstes en el art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el termini de presentació d’instàncies és de deu dies hàbils des del dia següent a la publicació d’estes bases en el tauló d’anuncis municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament de Picanya (hui 10 de març de 2016), tot aportant la següent documentació:

a) D.N.I.
b) Currículum Vitae.
c) Certificat acreditatiu del títol acadèmic i màster o diploma sol·licitats.
d) Declaració responsable de no tindre relació laboral i de no gaudir de cap altra beca.
e) Originals o fotocòpies compulsades dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.

IMPORTANT
Per a poder optar a estes beques serà també imprescindible haver tramitat la corresponent inscripció al següent portal de la Universitat de València:
http://www.adeituv.es/empleo/becas-titulados/bfppinscripcion/ 

BAREMACIÓ
Es tindran en compte a l'hora de baremar els següents aspectes:

::  Empadronament a Picanya 

:: 
La realització de cursos de formació especialitzats en matèries relacionades.

::  L'experiència. Seran avaluables aquelles experiències o processos de formació com a pràctiques, beques, col·laboracions que tinguen relació amb l’activitat a desenvolupar.

::  Grau de coneixement de valencià 

::  Grau de valoració de discapacitat

::  Entrevista amb els candidats/candidates


Podeu consultar les bases completes de la convocatòria ací:
http://www.picanya.org/administracio/taulo-d-anuncis/convocatories-llocs-de-treball

bnr_beques_colaboracio_universitat

Notícies a PicanyaTV

2
10 de març de 2016
Noves experiències educatives a l'escola infantil "La Mandarina"
0b79b01702e886295719888d3d0f968e
09 de març de 2016
Especial atenció a mosquit tigre i processonària
bnr_11e_premi_cami_noria_2016
08 de març de 2016
Es premiaran els millors treballs en valencià, castellà i d'autor o autora local
003_mini_maig_literari_OK
07 de març de 2016
Nova programació de contacontes des d'este dissabte i fins al mes d'octubre
Intervenció finalitzada
04 de març de 2016
Es completa la renovació integral de les dues zones de parking de la instal·lació
25anys_recreo_cross
03 de març de 2016
Demà 25a edició d'este recorregut entre la festa, l'esport i la reivindicació

Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.