Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 694 | Maig '15
Nova convocatòria del programa de pràctiques formatives per a estudiants
La Dipu te beca 2015

Com en anys anteriors l'Ajuntament de Picanya i la Diputació de València posen en marxa el programa "La Dipu te beca" adreçat a la realització de pràctiques laborals per part dels joves del municipi.
En esta convocatòria està prevista la concessió de fins a un màxim de 36 beques amb una durada d’un mes.
Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals. 
El període de durada de les beques comença el 1 de juliol del 2015 i finalitzarà com a màxim el 31 d’Agost de 2015.

Qui pot sol·licitar estes beques?
Per a poder aspirar a estes beques cal (en resum) posseir la nacionalitat espanyola, d’un dels Estats membres de la Unió Europea, tindre 18 anys complits, trobar-se cursant alguna de  les següents ensenyances oficials: Cicles Formatius de Formació Professional o Ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura o màster oficial impartit per les Universitats i no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat així com no desenrotllar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.
A fi de garantir la màxima difusió d’estes beques entre les i els estudiants  tindran preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris de les beques en edicions anteriors, sempre que el perfil dels sol•licitants ho permeta.

Baremació de mèrits
Els mèrits que es baremen a l’efecte d’aquesta convocatòria són:

Nota mitjana de l’expedient acadèmic 
Curs que es troba rebent en el cicle de què es tracte
Altres mèrits: formació, coneixement del valencià, altres idiomes

El termini de presentació de sol•licituds serà des del 14/05/2015  fins al 29/05/2015. 

Podeu consultar tota la informació i les bases completes ací:

http://www.picanya.org/persones/joves/programa-la-dipu-te-beca


bnr_la_dipu_te_beca_2015


Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.