Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 741 | Juny '16
Programa "La Dipu et beca 2016"

Un any més, l'Ajuntament de Picanya s'ha acollit al programa de beques de formació "La Dipu et Beca". L’objectiu primordial d'este programa és la formació dels i de les estudiants en l’àmbit local mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació. 

En total s'ofereixen un total de 18 beques amb una durada d’un mes.

Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals, cofinançats entre la Diputació de València i l’Ajuntament de Picanya. 

El període de durada de les beques comença el 1 de juliol del 2016 i finalitzarà com a màxim el 31 d’Agost de 2016.

Seran necessari per a accedir a estes beques tindre 18 anys complits, trobar-se cursant alguna de  les següents ensenyances oficials: ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura o màster oficial impartit per les Universitats, o Cicles Formatius de Formació Professional (veure annex II).

A fi de garantir la màxima difusió d’aquestes beques entre les i els estudiants  tindran preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris de les beques en edicions anteriors, sempre que el perfil de les persones sol·licitants ho permeta.

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 02/06/2016 fins al 10/06/2016, inclosos.

Cal presentar:
 - Instància sol·lictud (document a peu de plana)
 - Document d'autobaremació (document a peu de plana) 

Per a acreditar els requisits , les i els aspirants hauran de lliurar la documentació següent:

- Original del DNI.

- Certificat d’empadronament col·lectiu en algun municipi de la província de València.

- Fotocòpia i original de l’expedient acadèmic corresponent al curs immediatament anterior al que es trobe cursant en el moment de la sol·licitud. Cal especificar la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

- Document que acredite el curs que es troba matriculat o matriculada   

- Fotocòpia i original dels documents que acrediten els mèrits: certificats de la JQCV, certificats de l’EOI o universitats, certificat d’inscripció al SERVEF de totes les persones de la unitat familiar que estiguen a l’atur.

- Original del llibre de família.

Informació completa ací:
http://www.picanya.org/persones/joves/programa-la-dipu-te-beca


Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.